Warunki ogólne

 

§ 1 Definicje pojęć

1.    Sklep internetowy Muscleffect– serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.fitdesk.pl stanowi własność Muscleffect Kamila Czech., z siedzibą w Bolesławcu, ul. Stanisława Staszica 63c/6, 59 - 700 Bolesławiec.

 2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:

    a) SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o nazwie Muscleffect Kamila Czech., z siedzibą w Bolesławcu, ul. Stanisława Staszica 63c/6, 59 - 700 Bolesławiec, posiadającą nr NIP 573-276-50-64 i REGON: 243423985;

    b) SKLEPIE FITDESK lub SKLEPIE - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.fitdesk.pl;

    c) UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty towarów Sklepu Fitdesk;

    d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych, w jakiej Sklep Fitdesk skompletuje zamówienie i wyśle na adres wskazany przez Użytkownika.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu Fitdesk, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

 2. Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie Fitdesk jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.

 3. Korzystanie ze Sklepu Fitdesk może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Fitdesk jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.

 2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

    a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

    b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.

 4. Podczas rejestracji w serwisie internetowym www.fitdesk.pl użytkownik musi podać następujące dane:

    a) adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,

    b) hasło,

    c) imię i nazwisko,

    d) adres zamieszkania, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;

    e) numer telefonu.

 5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego www.fitdesk.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 6. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3  pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

 

 § 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

  1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu Muscleffect wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.

 3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia oraz na tej stronie.

 

Kurier DPD - 15zł

Kurier DPD przy zakupach powyżej 600zł - darmowa wysyłka.

 

5. W przypadku wysyłki za granicę koszt wysyłki należy ustalić przez bezpośredni kontakt ze sklepem Fitdesk. Tylko tak ustalony koszt będzie wiążący.

 

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Fitdesk są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www.fitdesk.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego

 2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z „Koszyka zamówień”.

3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

 4. Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.

6. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia.

 7. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

 

§ 6 Procedura realizacji zamówień

1.  W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.

 2. W przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego, zamówienie będzie realizowane pod warunkiem i od momentu wpłynięcia na konto Sprzedawcy sumy odpowiadającej cenie produktu.

 3. W przypadku zamówień zagranicznych, wszelkie ewentualne koszty związane z cłem lub VAT pokrywane są przez Użytkownika.

 

 § 7 Formy płatności

1. W sklepie internetowym Fitdesk płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:

 

a. gotówką przy odbiorze towaru do rąk dostawcy,

b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

 MUSCLEFFECT

  Kamila Czech
  ul. Staszica 63c 6
  59 - 700 Bolesławiec
  ING BANK ŚLĄSKI
  35 1050 1142 1000 0091 4166 8450

 

c. przelewem lub platnoscia karta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - PayU, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://www.payu.pl,

d. przelewem lub platnoscia karta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - PayPal, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://www.paypal.com,

2. Klient nie może łaczyć różnych form płatności za jedno zamówienie.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU lub PayPal jest zobowiązany do uiszczenia należności w  terminie, który nie spowoduje opóźnienia w płatności za towary i obciążenia klienta odsetkami w wysokości ustawowej.

4. Płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności PayU i PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do osługiwania się danym instrumentem na warunkach ustalonych pomiędzy klientem, a podmiotem - operatorem danego systemu płatności lektronicznej. Po dokonaniu wyboru jednego z dwóch proponowanych systemów płatności elektronicznej, Sklep od razu przekierowuje klienta na właściwą stronę podmiotu – operatora danego systemu płatności elektronicznej – w celu sfinalizowania procedury wniesienia płatności. 

5. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU:

 a. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

 b. Sklep w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu PayU za pośrednictwem Systemu PayU.

 c. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem SystemuPayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

 d. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera SystemuPayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

 e. W przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem,

f.  W przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.

 g. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

6. Zasady dokonywania płatności przez klientów za pośrednictwem Systemu PayPal:

 a. Płatności za pośrednictwem Systemu PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

 b. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej za pośrednictwem Systemu PayPal, jest automatycznie przekierowany na stronę internetową PayPal , gdzie następuje cały proces autoryzacji płatności.

 c. Klient zarejestrowany w Systemie PayPal uzyskuje możliwość złożenia zamówienia w Sklepie z wykorzystaniem danych adresowych wynikających z profilu rejestracyjnego w Systemie PayPal, bez konieczności uzupełniania formularza dostawy w systemie Sklepu (PayPal – Express Checkout)

7. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantują PayU S.A. operator systemu Platnosci.pl oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. operator systemu PayPal.

§ 8 Zasady dostarczania zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego podczas składania za pośrednictwem DPD – przesyłka kurierska.

 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Fitdesk są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie piętnastu dni po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

 4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie DPD. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie Fitdesk przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,  w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 3.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych  przez kupującego nastąpi przekazem pocztowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia  nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Muscleffect Kamila Czech, ul. Lubańska 79, 59 - 700 Bolesławiec.

 5.  Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru przekazem pocztowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

 

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy: info@fitdesk.pl

 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy.

 3. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:

    a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.

    b) dostarczenie towaru reklamowanego do Sprzedawcy na adres: Muscleffect Kamila Czech, ul. Lubańska 79, 59 - 700 Bolesławiec, wraz z dokumentem reklamacji i dowodem zakupu.

 4. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 5. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

 3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.fitdesk.pl. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.

4. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.08.2015 r.